หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร
ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่
1
2
3
 
 
 
 
 
มีหน้าที่คอยให้บริการประชาชนที่เข้ามาติดต่อ อีกทั้งยังมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการกำกับเร่งรัดการปฏิบัติงานให้ดำเนินไปตามนโยบายแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติราชการ มีงานที่ต้องรับผิดชอบดูแลได้แก่ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎร งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทำงบประมาณงานประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและ และงานอื่นๆ บรรเทาสาธารณภัยที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินเพื่อให้เป็นไปตามงบประมาณ การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน บันทึกบัญชี จัดทำทะเบียนและรายงาน ทางการเงิน ตรวจสอบหลักฐาน ใบสำคัญจ่ายเงิน ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เร่งรัดจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่างๆ ซึ่งรายได้จากการจัดเก็บจะถูกจัดสรรและผลักดันไปสู่ โครงการต่างๆให้สัมฤทธิ์ผล
 
 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและเขียนแบบการจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการัดเก็บและทดสอบคุณภาพ วัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย แผนการปฏิบัติงาน ก่อสร้าง และซ่อมแซมบำรุง กองช่างจึงถือเป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย และแผนงาน ในการวางโครงสร้าง พื้นฐานต่าง ๆ อาทิเช่น ซ่อมแซมถนนหนทาง ไฟฟ้า ทางเท้า ฯลฯ ให้ได้มาตรฐาน
 
 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา และพัฒนาการศึกษาในระบบการศึกษา และนอกระบบการศึกษา การศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการปฐมวัยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีงานที่ต้องรับผิดชอบ เช่น งานธุรการ งานบริหารการศึกษา งานกิจกรรมศาสนา ส่งเสริมงานกีฬาและนันทนาการ
 
 
มีหน้าที่ส่วนเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยการป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ และการให้บริการประชาชน ติดต่อขออนุญาตต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
 
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชน การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมรวมทั้งงานการส่งเสริมอาชีพการเกษตร การพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทรศัพท์ : 055-615-575 โทรสาร : 055-615-574
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร
จำนวนผู้เข้าชม 5,035,829 เริ่มนับ 18 ก.ค. 2556
จัดทำ โดย: NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10