หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นาขุนไกร ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
 
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร
ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่
1
2
3
 
 
 
 
 
ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 6 
ขั้นตอนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 16 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและ [ 14 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 37 
รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 45 
หนังสือแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน [ 22 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 66 
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางเข้าอ่างหนองจิก รหัส [ 22 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 43 
พระราชกฤษฎีกากำหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ.2530 [ 20 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 54 
พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ.2530 [ 20 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 64 
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสสายทาง ๔๑-๐๐๙ ส [ 12 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 53 
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรังสายทางเข [ 12 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 48 
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรังสายเขาดิน [ 12 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 47 
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสายทางเข้าบ้านป่าแดง หมู่ [ 8 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 33 
ประกาศประกวดราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางเข้าอ่างห [ 7 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 37 
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูก [ 7 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 34 
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางเข้าอ่างหนองจ [ 6 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 65 
 
ทต.หาดเสี้ยว การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบายน้ำ ค [ 13 มิ.ย. 2568 ]    อ่าน 14 
ทต.คลองยาง สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 41 
ทต.บ้านสวน ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสวน เรื่อง ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบ [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
   
 
วนอุทยานถ้ำลม-ถ้ำวัง
สำนักงาน อบต.นาขุนไกร
 
 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบเปิด กรมอนามัย กพส. มท 0810.4/ว1234  [ 23 มี.ค. 2566 ]
พระราชกฤษฏีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว1242  [ 23 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการลดน้ำหนักในเด็กวัยเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1233  [ 22 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการรับโอนภารกิจจัดทำข้อมูลงบประมาณเงินเดือน สวัสดิการ (ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าใช้จ่ายอื่น) ที่ไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว 1199  [ 22 มี.ค. 2566 ]
รายงานผลการดำนินงานและผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนมาก กพส. มท 0810.8/ว1224 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว1208  [ 22 มี.ค. 2566 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว43 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1219 บัญชีจัดสรร_ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน บัญชีจัดสรร_เงินอุดหนุนทั่วไป บัญชีจัดสรร_ส่งเสริมศักยภาพ  [ 22 มี.ค. 2566 ]
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 กศ. มท 0816.3/ว2178 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1204  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การลงทะเบียนโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงพหุวัฒนธรรมศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.4/ว1217  [ 21 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) รายงานข้อมูลประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1214  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) สน.บถ. มท 0809.2/ว1176 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) สน.บถ. มท 0809.4/ว1197 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 มี.ค. 2566 ]
รูปแบบและหลักเกณฑ์การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1203  [ 20 มี.ค. 2566 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1204  [ 20 มี.ค. 2566 ]
การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1202  [ 20 มี.ค. 2566 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1201  [ 20 มี.ค. 2566 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1200  [ 20 มี.ค. 2566 ]
โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1192  [ 20 มี.ค. 2566 ]
ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) สน.คท. มท 0808.3/ว1128  [ 20 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือยืนยันจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1194  [ 20 มี.ค. 2566 ]
มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease. 2019 (COVID-19)) ฉบับที่ 3) กสธ. มท 0819.3/ว1193  [ 20 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นต่อแบบสำรวจสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กสธ. มท 0819.2/ว1177  [ 20 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือรายงานผลดำเนินงานภายใต้มาตรการการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ กสว. มท 0820.2/ว1170 บัญชีแนบ  [ 20 มี.ค. 2566 ]
 
ที่ สท 0023.3/ว356 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ แนบ1 ]  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ที่ สท 0023.3/ว518 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
สท0023.6/ว349 ผลการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2566  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
สท0023.6/ว338 การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดสุโขทัย  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
สท0023.2/ว503 หารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดทางอาญา  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
สท0023.3/ว333 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
สท0023.3/ว498 ถอดบทเรียนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา (นวัตกรรมการศึกษาแห่งชีวิต) กรณีศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
สท0023.3/ว345 การดำเนินการขับเคลื่อนขยายผลการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
สท0023.3/ว504 การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ที่ สท 0023.3/ว350 ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
สท 0023.6/ว 497 (เฉพาะ อบจ./ทม.) การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) [ แนบ1 ]  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
สท0023.5/ว483 การบริหารงบประมาณรายจ่าย งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
สท0023.6/ว320 ขอให้ อปท. ส่งข้อมูลประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ประจำปี พ.ศ. 2568  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
สท0023.6/ว488 การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
สท0023.2/ว476 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล (เพิ่มเติม)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
สท0023.5/ว459 การสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
สท0023.3/ว475 การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
สท0023.3/ว323 การเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
สท0023.3/322 (ทม.สวรรคโลก) ขอความร่วมมือสถานศึกษาตอบแบบสอบถาม การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
สท0023.3/ว319 การจัดเวทีเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติ เรื่อง การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น(Youth Participation on Local Governance : International Knowledge Exchange Forum)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
   
 
ติดต่อ อบต เบอร์อะไรครับ 055615426 โทรไม่ติดครับ (3 มี.ค. 2566)    อ่าน 532  ตอบ 2  
สอบถามหน่อยนะคะ (2 พ.ค. 2564)    อ่าน 310  ตอบ 1  
สอบถามการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี2563 (18 ก.ค. 2563)    อ่าน 248  ตอบ 1  
 
 
 
นายจำเนียร กลาดเกลื่อน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม หมู่ 7 บ้านโซกเปือย
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.นาขุนไกร พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-615-575 ต่อ 115
เริ่มนับ วันที่ 18 ก.ค. 2556
 
 
E-Service
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทรศัพท์ : 055-615-575 โทรสาร : 055-615-574
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร
จำนวนผู้เข้าชม 6,385,248 เริ่มนับ 18 ก.ค. 2556
จัดทำ โดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
อบต.นาขุนไกร จ.สุโขทัย
 
CLICK