หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร
ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่
1
2
3
 
 
 
 
ประกาศแผนจัดหา ปี ๒๕๖๓ [ 12 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 9 
แจ้งประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร [ 24 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 17 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร ขายทอดตลาด พัสดุ ชำรุดเสื่อม [ 9 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 51 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร เรื่อง แนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการใช้ [ 30 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 72 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประ [ 30 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 53 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 30 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 49 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ [ 30 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 54 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร เรื่อง มาตรการเส่งเสริมความโปร่งใสในการจัด [ 30 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 53 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่่วนเสียมีส่ว [ 30 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 71 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 30 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 50 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 [ 30 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 51 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน [ 30 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 53 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน [ 29 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 45 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 [ 29 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 36 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 29 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 39 
 
อบต.หนองจิก ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลหนองจิก หมู่ที่ 1 - 12 [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองจิก ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นสายหนองโปร่งเล็ก หมู่ที่ 1 [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งยางเมือง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
   
 
สำนักงาน อบต.นาขุนไกร
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info.dla.go.th) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนมาก ศส. มท 0806.2/ว4955  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว4952  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติของชาวไทยมุสลิมในโอกาสต่าง ๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กศ. มท 0816.5/ว5  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
เชิญเข้าร่วมงาน "สัปปายะอวอร์ด 2562" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว4932  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4909  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว4950 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21692-21713 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21714-21789 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหารกระทรวงมหาดไทย กจ. มท 0802.3/ว4916  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯ กศ. มท 0816.4/ว4944  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา กศ. มท 0816.3/ว4910 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งการเข้าใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4919  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
เปลี่ยนแปลงวันส่งแบบรายงานการดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายารักษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 สล. มท 0801.3/ว119  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษ๊มูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4911 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว4850 [อบจ.] [เทศบาล อบต.]  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4908  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว4880  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4889  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
แนวทางการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว4897  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 133) กพส. มท 0810.2/ว4891  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
การจัดส่งข้อสอบ Pre O-NET ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4881  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
การจัดส่งข้อมูลแผนงานโครงการที่ อปท. ดำเนินการบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการที่ต้องการเสนอภายใต้แผนพัฒนาภาค ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4895 [รายชื่อจังหวัดฯ] [บัญชีร่างข้อเสนอ]  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4846  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
การอำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กพส. มท 0810.6/ว4890  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
 
สท0023.3/ว4139 ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน Traffy Fondue และระบบบริหารจัดการ การเก็บขยะอัจฉริยะ Traffy Waste ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Web Conference [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
สท0023.3/ว4141 การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
สท0023.5/ว1776 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมฯ  [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
สท0023.3/ว4140 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพโรงเรียนต้นแบบการประเมินการศึกษาทางไกล Digital Life Box for NEW DLTV [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
สท0023.3/ว1788 ประกาศรายชื่อการอบรมโครงการฝึกอบรมระบบสารสนเทศฯของ อปท.ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
สท0023.3/ว1787 แจ้งตารางขยายเวลา เปิด - ปิด ระบบโอนเงินค่าลงทะเบียน โครงการฝึกอบรมการจัดการระบบสารสนเทศฯ [ 4 ธ.ค. 2562 ]     
สท0023.3/ว1784 1-รายงานการสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำ เส้นทางน้ำ ตามโครงการความร่วมมือบริหารจัดการน้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 ธ.ค. 2562 ]     
สท0023.3/ว1784 2-รายงานการสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำ เส้นทางน้ำ ตามโครงการความร่วมมือบริหารจัดการน้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 ธ.ค. 2562 ]     
สท 0023.3/ว4108 จัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา [ 2 ธ.ค. 2562 ]     
สท0023.3/ว4107 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสุโขทัย ในการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ [ 2 ธ.ค. 2562 ]     
สท0023.3/ว4105 การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]     
สท0023.1/ว4109 การดำเนินงาน โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสุโขทัย [ 2 ธ.ค. 2562 ]     
สท0023.3/ว4104 ขอส่งแบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพิ่มเติม [ 2 ธ.ค. 2562 ]     
สท0023.3/ว1771 ขอส่งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 29 พ.ย. 2562 ]   
สท0023.3/1770 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อผลักดันนโยบายการบูรณาการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในกลุ่มเด็กปฐมวัย [ 29 พ.ย. 2562 ]   
สท0023.5/ว1756 ขอส่งแบบตรวจสอบหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 29 พ.ย. 2562 ]   
สท0023.3/ว1763 การสำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 29 พ.ย. 2562 ]   
สท0023.3/ว4081 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน [ 29 พ.ย. 2562 ]   
สท0023.3/ว4082 เร่งรัดตรวจสอบสภาพพนังกั้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ หรือคันกั้นน้ำที่ชำรุดทรุดโทรมเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติและพร้อมใช้งานโดยเร็ว [ 28 พ.ย. 2562 ]   
สท0023.3/ว4079 แนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา  [ 28 พ.ย. 2562 ]   
   
 
ติดต่อ อบต เบอร์อะไรครับ 055615426 โทรไม่ติดครับ (24 ก.ย. 2562)    อ่าน 73  ตอบ 1  
ติดต่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ (7 มิ.ย. 2562)    อ่าน 1559  ตอบ 10  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 465  ตอบ 0  
 
 
 

ดอกไม้ประดิษฐ์บ้านวังพิกุล
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.นาขุนไกร พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-409-0986
เริ่มนับ วันที่ 18 ก.ค. 2556
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทรศัพท์ : 055-010-143 โทรสาร : 055-010-143
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร
จำนวนผู้เข้าชม 2,438,461 เริ่มนับ 18 ก.ค. 2556
จัดทำ โดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10